การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา และแบบแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ

ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา และแบบแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
ชื่อผู้แต่งพชระ รัตนทิฆัมพร
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit699