ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อบทบาทการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชโอรส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อบทบาทการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดราชโอรส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ชื่อผู้แต่งปฐมาภรณ์ กรโสภา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit332