ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งเกรียงไกร กานุสนธิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit326