ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสำนักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสำนักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งภาวิตรา ยั่งยืน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit415