ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานปากช่อง อำเภอปากช่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานปากช่อง อำเภอปากช่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ชื่อผู้แต่งอลิสา เผนโคกสูง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit481