ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อผู้แต่งกาญจนาพร สินทอง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit407