ความพึงพอใจของครูที่มีผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ชื่อผู้แต่งพรรษกร แก่นจันทร์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit480