การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนทวีธาภิเศก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนทวีธาภิเศก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ชื่อผู้แต่งเมทิกา แสงวิรุณ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit412