ความคิดเห็นของครูต่อการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ในอำเภอลานสกา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูต่อการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ในอำเภอลานสกา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา ศรีวิไล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา2559
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit696