ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ชื่อผู้แต่งปกรกาญจน์ ลานรอบ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit323