ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานของกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานของกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ชื่อผู้แต่งษมาภรณ์ ศรีใสคำ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit242