ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่านเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่านเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ชื่อผู้แต่งสนธยา สื่อสาร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการน่าน
ปีการศึกษา2558
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit504