ความพึงพอใจของครูในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนดงเมืองที่มีต่อกระบวนการบริหารจัดการงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนดงเมืองที่มีต่อกระบวนการบริหารจัดการงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ชื่อผู้แต่งวงษ์ศักดิ์ ขันธวิชัย
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการอุดรธานี
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit311