ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มโรงเรียนเวียงสา 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มโรงเรียนเวียงสา 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ชื่อผู้แต่งกิตติโชติ เวียงนาค
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการน่าน
ปีการศึกษา2558
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit605