ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายเพชรคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายเพชรคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1
ชื่อผู้แต่งภาณุพงศ์ ภูมี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการสุโขทัย
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit323