ความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดเขียนเขตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวัดเขียนเขตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2
ชื่อผู้แต่งสิริพร เอี่ยมสำลี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit336