ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์และอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์และอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อผู้แต่งจิราวรรณ หอมเพียร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit406