ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
ชื่อผู้แต่งนภาพร เจริญผล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการน่าน
ปีการศึกษา2558
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit497