ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งอรุณรัตน์ พิกุลทอง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit379