ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนสันติสุข อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนสันติสุข อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
ชื่อผู้แต่งรุจิรา บุรี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการน่าน
ปีการศึกษา2558
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit367