ความคิดเห็นของครูที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพรตพิทยพยัต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพรตพิทยพยัต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ชื่อผู้แต่งมาริษา ปรัชชัยกูล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit295