ความพึงพอใจของครูต่อการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน กลุ่มเวียงสา 3 อำเภอเวียงสา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน กลุ่มเวียงสา 3 อำเภอเวียงสา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
ชื่อผู้แต่งพสชณันค์ พรหมจรรย์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการน่าน
ปีการศึกษา2558
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit527