ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงบประมาณกลุ่มโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 6

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงบประมาณกลุ่มโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 6
ชื่อผู้แต่งนภัสวรรณ รื่นอายุ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการบุรีรัมย์
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit402