ความคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็กที่มีต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็กที่มีต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้แต่งสุมาลี สมภาค
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการบุรีรัมย์
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit416