ความคิดเห็นของครูในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 7 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 7 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ชื่อผู้แต่งบุหลัน หนองเหล็ก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการบุรีรัมย์
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit363