ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายที่ 10 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายที่ 10 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ชื่อผู้แต่งจันทร์ทิวา เผือกมูล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการบุรีรัมย์
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit354