ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนถลางพระนางสร้างและโรงเรียนบ้านบางเทาเป็น ในอำเภอถลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนถลางพระนางสร้างและโรงเรียนบ้านบางเทาเป็น ในอำเภอถลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ชื่อผู้แต่งจริยาภรณ์ สังข์จรูญ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการภูเก็ต
ปีการศึกษา2558
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit490