ความคิดเห็นของครูในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 12 ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 12 ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ชื่อผู้แต่งคนึงนิจ พวงสุนทรพงศ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการบุรีรัมย์
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit399