ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสารวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสารวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2
ชื่อผู้แต่งจตุพล โฉมยงค์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit354