ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 6

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 6
ชื่อผู้แต่งศิศิร์กาญน์ วงษ์ขันธ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการบุรีรัมย์
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit317