ความพึงพอใจของครูในการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูในการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ชื่อผู้แต่งปณิธาน แจ่มแจ้ง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการบุรีรัมย์
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit344