ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ชื่อผู้แต่งอาทิตย์ ปะสีละเตสัง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการบุรีรัมย์
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit315