การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

ชื่อเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ชื่อผู้แต่งเขมจิรา พรหมปรานี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการบุรีรัมย์
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit587