ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลหน้าเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

ชื่อเรื่องภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลหน้าเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ชื่อผู้แต่งนพรัตน์ มั่นยิ่ง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit401