ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ชื่อผู้แต่งเมธาวี พงศ์พันธุ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการบุรีรัมย์
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit372