การศึกษาความพึงพอใจของครูในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายสาครบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของครูในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายสาครบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ชื่อผู้แต่งสุรชัย ทวีชาติ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit397