ความพึงพอใจของครูโรงเรียนสิงหวิทยาคมต่อพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูโรงเรียนสิงหวิทยาคมต่อพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ชื่อผู้แต่งมานิตา เข็มบุปผา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการบุรีรัมย์
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit343