คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูมัธยมศึกษา อำเภอหนองหงส์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ชื่อเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูมัธยมศึกษา อำเภอหนองหงส์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ชื่อผู้แต่งปรินทร สัทธะประโคน
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการบุรีรัมย์
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit338