ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ชื่อผู้แต่งพิชญาภัค มัยวงศ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit317