ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ชื่อผู้แต่งมนตรี จันทะแจ่ม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการบุรีรัมย์
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit318