ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1
ชื่อผู้แต่งณัฏฐนันท์ ประทุม
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการบุรีรัมย์
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit339