ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ชื่อผู้แต่งปิยะณัฐ แดนไธสง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit318