ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวัดทองหลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวัดทองหลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งวิไลวรรณ พิมคะลี
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit319