ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาในโรงเรียนบ้านไม้แดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารการศึกษาในโรงเรียนบ้านไม้แดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ชื่อผู้แต่งเพิ่มพูน กลีบม่วง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการบุรีรัมย์
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit319