ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
ชื่อผู้แต่งดรุณวรรณ สุวลักษณ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit312