ความคิดเห็นของครูต่อสภาพการบริหารงานวิชาการตามการรับรู้ของครูเครือข่ายโรงเรียนที่ 42 สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูต่อสภาพการบริหารงานวิชาการตามการรับรู้ของครูเครือข่ายโรงเรียนที่ 42 สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งณิชชา อุดมทองสกุล
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit377