ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารระบบสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารระบบสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้แต่งจุฬาลักษณ์ วงศ์คำจันทร์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit340