ความคิดเห็นของครูต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ชื่อผู้แต่งสุภาวดี โตจริง
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการสุโขทัย
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit357