ความพึงพอใจของครูที่มีต่อบทบาทการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูที่มีต่อบทบาทการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ชื่อผู้แต่งนฤมล พลมั่น
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการสุโขทัย
ปีการศึกษา2560
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit337