ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 14

ชื่อเรื่องความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 14
ชื่อผู้แต่งศศิ อินทร์สุวรรณ
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิทยบริการภูเก็ต
ปีการศึกษา2558
ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด  
Hit467